آرشیو برچسب های: صراط مستقیم

۱۱-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

اگر کسی نور آگاهی بر دلش تابان شد می تواند مسیر نور و طریقت و صراط مستقیم الهی را ببیند و سلامتی عقل و قلب انسان در این حالت تضمین می شود .

۱۱-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

اگر کسی نور آگاهی بر دلش تابان شد می تواند مسیر نور و طریقت و صراط مستقیم الهی را ببیند و سلامتی عقل و قلب انسان در این حالت تضمین می شود .

۱-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                 و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی           آن شب قدر که این تازه براتم دادند یکی از مصادیق آب حیات…

0:00
0:00